بازی پازل سوره

تصاویری از حیوانات و جانوران، خوراکی‌ها، چهره انسان و هر مخلوق دیگری را مانند یک پازل قطعه قطعه می‌کنیم. کلاس را گروه‌بندی می‌نماییم و به هر گروه یک پازل می‌دهیم. شروع به خواندن سوره توحید می‌کنیم. هم‌زمان گروه‌ها مشغول ساختن پازل خود می‌شوند. سرعت سوره خواندن خود را با سرعت و مهارت بچه‌ها تنظیم کنیم. می‌توانیم به جای خود، دانش‌آموزان را برای خواندن سوره انتخاب کنیم.