بازی حذف اعضا

در این پایه بازی‌های مربوط به حذف اعضای بدن که در پایه‌های قبل آمد، همچنان جذابیت دارد و خوب است هیجان و نشاط کلاس را با این دست بازی‌ها افزایش دهیم؛ البته مفهوم بازی‌های پایه‌های گذشته، متناسب با مفهوم این پایه نیست اما می‌توانیم از آنها برای مرور مفاهیم قبلی سوره توحید استفاده کنیم. بهتر است بازی‌ها را پیچیده‌تر کنیم تا سختی آن، تلاش و تقلای بچه‌ها و شور کلاس را بیشتر کند؛ مثلا در این پایه می‌توانیم یک پا یا یک بازوی بچه‌ها را دو به دو به هم ببندیم تا با هم راه بروند یا یک کار را با هم انجام دهند؛ یا آنها را از کمر به هم ببندیم؛ و یا هم بازو و هم پای دو نفر را به هم ببندیم و از آنها بخواهیم کارهایی را انجام دهند. حذف اعضای بدن سبب دانستن نعمت وجود آنها می‌شود؛ لذا توصیه می‌شود علاوه بر سایر فعالیت‌هایی که در این پایه مطرح شده، از این بازی‌ها نیز استفاده شود.

این بازی برای پایه پنجم و ششم هم جذابیت داردهمچنان جذابیت دارد و بهتر است هیجان و نشاط کلاس را با این دست بازی‌ها افزایش دهیم؛ البته مفهوم بازی‌های پایه‌های گذشته، متناسب با مفهوم  پایه پنجم نیست اما خوب است از آنها برای مرور مفاهیم قبلی سوره توحید استفاده کنیم و یا اگر مفاهیم قبلی سوره را به دانش‌آموزان منتقل نکرده‌ایم، به وسیله این بازی‌ها انتقال دهیم.