بازی توپ و قاشق

به تعداد بچه‌های کلاس قاشق و توپ پینگ‌پنگ تهیه می‌کنیم. بچه‌ها در یک صف کنار هم می‌ایستند. دست‌هایشان را در دست‌های فرد کناری خود قلاب می‌کنند و یک زنجیره می‌سازند. هرکس با یک دستِ خود، یک قاشق را می‌گیرد. داخل قاشق یک توپ قرار می‌دهد. به شکل دسته‌جمعی و با هماهنگی باید طوری پیش بروند که توپ از داخل قاشق نیفتد. توپ هرکس افتاد باید همه برگردند و بازی را از اول شروع کنند.

بعد از این مرحله، یک نفر را رهبر جمع می‌کنیم تا مدیریت بازی و حرکات بچه‌ها را به دست گیرد. او باید زنجیره را هدایت کند و به فرمان او همه با هم گام برمی‌دارند. این بازی سبب نشان دادن اهمیت نقش یک رهبر و مدیر در جمع خواهد شد. در حین بازی نقش خالق جهان را در مدیریت عالم و نیز نظمی که در ساز  کار عالَم حاکم است، متذکر شویم.