بازی برج لیوانی

محور فعالیت ها در سوره مبارکه قریش در این پایه آشنا کردن دانش آموزان با انواع کارهای جمعی و گروهی می باشد.

 معلم محترم می تواند ضمن انجام فعالیت، صوت سوره را پخش کرده یا با دانش آموزان در رابطه با محور سوره گفتگو نماید.

وسایل مورد نیاز: تعدادی لیوان سبک، چند عدد میله پلاستیکی سبک و کش

شرح بازی: طبق تصویر کش را به میله ها متصل نمایید.دانش آموزان می توانند به گروه های چهار نفره تقسیم شوند. هر گروهی که توانست طی همکاری بهتر به برج لیوانی را بسازد، برنده می شود.

نکته: هدف تاکید بر همکاری است نه صرفا برد.