اهدای عضو

این کلیپ با مبحث انفاق و از خودگذشتگی در سوره مبارکه نازعات مرتبط است. هم از خودگذشتن فردی که عضوش اهدا می شود و هم از خود گذشتن اطرافیان او که حاضر می شوند اعضای عزیزشان اهدا شود. میتوان به این موضوع توجه داد که چه منافعی از این اهدای زندگی حاصل می شود.