اهدای عضو

این کلیپ با مبحث انفاق و از خودگذشتگی در سوره مبارکه نازعات مرتبط است. هم از خودگذشتن فردی که عضوش اهدا می شود و هم از خود گذشتن اطرافیان او که حاضر می شوند اعضای عزیزشان اهدا شود. میتوان به این موضوع توجه داد که چه منافعی از این اهدای زندگی حاصل می شود.

کوچ پرندگان

در این کلیپ کوچ گروه هایی از پرندگان نشان داده شده است که از موقعیتی برای دستیابی به وضعیت بهتر و نافع تر کوچ می کنند. به همین شکل انسان ها هم برای دستیابی به نفع برتر و بالاتر باید از چیزهایی دل بکنند و سعی در تزکیه داشته باشند.