1. پس از مطالعه «پیام قرآنی» صفحه 29، خوب است جهت یادآوری سوره فیل با مشاهده تصویر رنگین کمان، راجع به این پدیده زیبا و نحوه تشکیل آن از دانش­آموزان سوال پرسیده و توجه آنها را به قدرت خداوند جلب کنیم.
  2. پس از خواندن داستان «اصحاب فیل» در صفحه 65، می­توانیم با توجه دادن دانش­آموزان به قدرت پرنده­های کوچک و سنگ­های ریز در شکست دادن لشکر ابرهه، مفاهیم سوره فیل را مرور کنیم.