1. حین تدریس درس سوم «خرس کوچولو» صفحه 16، می­توانیم با توجه دادن دانش­آموزان به قدرت میکروب­ها که مخلوقات بسیار کوچک خداوند هستند، سوره فیل را مرور کنیم.
  2. خواندن شعر «ستاره» در صفحه 22، موقعیت مناسبی برای شناساندن این مخلوق خدا به دانش­آموزان و یادآوری مفاهیم سوره فیل است.
  3. در درس «چوپان درستکار» صفحه ۳۲، می­توانیم با معرفی سیل به عنوان یک رخداد طبیعی که نشان­دهنده قدرت خداوند است، مفاهیم سوره فیل را به دانش­آموزان یادآوری کنیم.
  4. در داستان «پرواز قطره» صفحه ۱۰۲، خوب است سوره فیل را با گفتگو راجع به تاثیر پدیده­های مختلف مثل خورشید، باد، دریا و … در تشکیل باران، برای دانش­آموزان مرور کنیم.