1. در درس «زندگی ما و گردش زمین-1» صفحه 22، ­می­توانیم با توجه دادن دانش­آموزان به قدرت خورشید و ماه که از مخلوقات خداوند هستند، بستر مناسب برای مرور سوره فیل را فراهم کنیم.
  2. در بخش انتهایی درس «زندگی ما و گردش زمین-2» صفحه 34، در مورد باد و تاثیر آن بر طبیعت و استفاده­هایی که در زندگی انسان دارد با دانش­آموزان گفتگو می­کنیم. شناساندن این مخلوق پر قدرت خداوند به بچه­ها، می­تواند همراه با یادآوری مفاهیم سوره فیل باشد.
  3. در درس «درون آشیانه­ها» صفحه 70، می­توانیم ضمن توجه دادن دانش­آموزان به قدرت موجودات کوچکی مانند مورچه سوره فیل را مرور کنیم. برای مثال مورچه­ها با وجود اندازه بسیار کوچک خود می­توانند لانه­های عجیب و عظیمی درست کنند. قدرت این موجودات کوچک در زندگی انسان­ها هم قابل مشاهده است، مثلا مورچه­ها با نشستن روی محصولات کشاورزی از دچار شدن آنها به آفت جلوگیری می­کنند.