در «تمرین 4» صفحه 35، می­توانیم راجع به انواع موجودات دریایی مثل صدف­ها و … برای مثال قدرت صدف در پرورش مروارید درون خودش اشاره کنیم تا به این واسطه مفهوم سوره فیل برای دانش­آموزان یادآوری شود.