انتقال مفاهیم سوره کافرون با کمک نقاشی

یکی از موضوعات مهم سوره مبارکه کافرون توانایی نه گفتن درمواجه با موقعیت های نامناسب است.معلم محترم می تواند همراه با کشیدن این نقاشی در مورد آنچه از سوره می آموزیم با دانش آموزان صحبت کند.