انتقال مفاهیم سوره کافرون با کمک نقاشی

یکی از موضوعات مهم سوره مبارکه کافرون توانایی نه گفتن درمواجه با موقعیت های نامناسب است.معلم محترم می تواند همراه با کشیدن این نقاشی در مورد آنچه از سوره می آموزیم با دانش آموزان صحبت کند. Your browser does not support the video tag.

قرائت سوره

می‌توانیم خودمان سوره را برای بچه‌ها بخوانیم، یا یکی از دانش‌آموزان بخواند، یا ما بخوانیم و بچه‌ها تکرار کنند.[1] یکی از بهترین روش‌ها نیز هم‌خوانی سوره توسط دانش‌آموزان است. هم‌زمان با هم‌خوانی یا شکل‌های دیگر خواندن سوره، می‌توانیم فعالیت‌هایی متناسب با مفهوم سوره انجام دهیم: ـ بچه‌ها در حالی که دست یا سر خود را در […]

فعالیت پیشنهادی برای شروع!

روی یک مقوا تابلویی شبیه به تابلوی ورود ممنوع درست کنیم و اسم آن را «کار بد ممنوع» بگذاریم؛ هم‌زمان با خواندن سوره، این تابلو را بالا نگه داریم تا تصویری از همراهی تابلوی قرمز کار بد ممنوع، کار بد و سوره کافرون در ذهن بچه‌ها شکل بگیرد. می‌توانیم هر بار از یک نفر بخواهیم […]

بازی جداکردن بادکنک‌ها از پا

به تعداد اعضای کلاس بادکنک تهیه کرده و رویشان علامت خطر می‌چسبانیم یا با ماژیک روی آنها یک ضربدر به نشانه خطر یا کار بد می‌کشیم. این بادکنک‌ها را به عنوان خطرات و زشتی‌هایی که باید از آن‌ها دور شد، به بچه‌ها معرفی می‌کنیم. یکی یکی بادکنک‌ها را به وسیله روبان یا طناب به پای […]

فعالیت بازی ترکاندن بادکنک‌ها

این بازی را در نمازخانه یا حیاط مدرسه انجام می‌دهیم. کلاس را به چند گروه تقسیم می‌کنیم. به هر گروه یک سبد حاوی تعدادی بادکنک با علامت خطر می‎دهیم. سبدها کنار یک دیوار قرار می‌گیرند. روی دیوار مقابل هم با نوشتن کلمه «نه» محل مشخصی برای ترکاندن بادکنک هر گروه مشخص می‌کنیم. با علامت شروع […]