انتقال مفاهیم سوره قریش با کمک نقاشی

یکی از محورهای سوره مبارکه قریش کارهای جمعی است. لازم است دانش آموزان با انواع کارهای جمعی که توانایی انجام آن را دارند آشنا شوند. معلم محترم می تواند برای تفهیم بهتر سوره از این نقاشی استفاده نماید.