انتقال مفاهیم سوره عصر با کمک نقاشی

یکی از موضوعات مهم سوره مبارکه عصر بیان قوانین نتیجه بخش است.معلم محترم می تواند همراه با کشیدن این نقاشی علاوه بر صحبت درمورد این قوانین، دانش آموزان را با کارهای خوب بیشتری آشنا کند.