انتقال مفاهیم سوره تکاثر با کمک نقاشی

یکی از محورهای سوره مبارکه تکاثر توجه دادن انسان به آنچه ماندگار و آنچه فانیست . باید دانش آموزان را با معیار درست خوب و بد آشنا کرده و از طریق نقاشی این مفهوم را برای آنها بیان کنیم.