انتقال مفاهیم سوره توحید با کمک نقاشی

یکی از محورهای سوره مبارکه توحید توجه به مخلوقات خداوند است. معلم محترم می تواند همراه با کشیدن این نقاشی توجه دانش آموزان را به این موضوع جلب نماند.