اقامه نماز (اجرای این فعالیت در خانئاده هایی که اهل نماز باشند موثر است اگر خانواده ای اهل نماز نباشد بچه صدمه روحی می‌خورد.)

یک کلمه که یک رفتارتعاملی زیبا باشد را می‌گوییم. دانش آموزان باید با حرف آخر اون کلمه یک زیبایی رفتاری دیگر بگویند تا چند مرحله در کلاس بازی می‌کنیم سپس در خانه باید تکمیلش کنند و تا 30 کلمه ادامه دهند.