آواز پرنده

یکی از موضوعات مهم سوره ی مبارکه ی حمد این است که دیدن زیبایی ها و ابراز درست نسبت به آنها(حمد خداوند) در انسان فعال شود.

در این نماهنگ آواز زیبای یک پرنده نمایش داده شده است.

بر این اساس معلم محترم می تواند پس از پخش این نماهنگ با دانش آموزان درباره ی هدف سوره گفتگو نماید.