نیلوفر آبی

گل نیلوفر آبی یکی از این پدیده های زیبا است که معلم محترم می تواند پس از پخش آن انواع ابرازات دانش آموزان را شنیده و به سمت ابرازات درست هدایت کند.