کدام گیاه، کدام بذر

یکی از محورهای فعالیت ها در این سوره توجه دادن کودکان به بذرشناسی و گیاه شناسی است. اینکه بعضی از گیاهان به دلیل قدرتشان در بذردهی تعدادشان زیاد است. یا اینکه بخاطر محدودیت گیاهان در بذردهی خیلی از گیاهان از بین می روند. بذر بعضی از گیاهان هم چسبندگی دارند و ممکن است پرنده ها […]

دفترچه گل ها

یکی از محورهای فعالیت ها در این سوره توجه دادن کودکان به بذرشناسی و گیاه شناسی است. اینکه بعضی از گیاهان به دلیل قدرتشان در بذردهی تعدادشان زیاد است. یا اینکه بخاطر محدودیت گیاهان در بذردهی خیلی از گیاهان از بین می روند. بذر بعضی از گیاهان هم چسبندگی دارند و ممکن است پرنده ها با […]