نیمکت

اول مهر است و پسر بچه ای با شوق و ذوق وارد مدرسه و کلاس می شود و با خوشحالی یک نیمکت برای خودش انتخاب می کند. فکر می کند می تواند در آن نیمکت تنها بنشیند؛ به همین دلیل وقتی می بیند یک پسربچه دیگر وارد کلاس شد و در کنارش نشست، ناراحت و […]