انتقال مفاهیم سوره عادیات با کمک نقاشی

یکی از محوری ترین موضوعات سوره مبارکه عادیات، تمایز سرعت و کندی و داشتن هماهنگی درانجام کارهاست. معلم محترم می تواند در حین کشیدن این نقاشی درمورد داشتن تعادل در انجام کارها با دانش آموزان صحبت کند. Your browser does not support the video tag.

کش و لیوان

تعدادی لیوان یکبار مصرف، کش های دایره‌ای با قطری کمتر از قطر لیوان ها و چهار تکه نخ پنجاه سانتی متری آماده می‌کنیم؛ یک سر نخ ها را به دور حلقه کش گره می‌زنیم. کلمه عادیات را در اندازه‌ی ‌بزرگ روی یک مقوا یا کف حیاط مدرسه می‌نویسیم. سپس دانش‌آموزان را به گروه های دو […]

شمع، گل، پروانه

کلاس را به گروه های سه نفره تقسیم کرده و به هر سه نفر یک طناب ورزشی می‌دهیم. هر کدام از بازیکنان در هر گروه یکی از اسم‌های شمع، گل یا پروانه را برای خودشان انتخاب می‌کنند. دو نفر دو طرف طناب را می‌گیرند، نفر سوم وسط می‌ایستد. نفرات دو طرف این شعر را شمرده […]