سوره ناس و درس ریاضی پایه اول

در برنامه‌های آموزشی، هر جا موضوعاتی مانند کار خوب، سرعت عمل، به تأخیر نینداختن، یا انجام به موقع یک کار مطرح باشد، چه در محتوای کتاب‌های درسی، چه در فعالیت‌های کلاس و ارتباط ما با دانش‌آموزان، همانجا بستر مناسبی برای انتقال پیام سوره مبارکه ناس است. مثلا همین به موقع انجام دادن تکالیف در مدرسه […]

سوره ناس و درس فارسی پایه اول

در برنامه‌های آموزشی، هر جا موضوعاتی مانند کار خوب، سرعت عمل، به تأخیر نینداختن، یا انجام به موقع یک کار مطرح باشد، چه در محتوای کتاب‌های درسی، چه در فعالیت‌های کلاس و ارتباط ما با دانش‌آموزان، همانجا بستر مناسبی برای انتقال پیام سوره مبارکه ناس است. مثلا همین به موقع انجام دادن تکالیف در مدرسه […]

سوره ناس و درس علوم پایه اول

در برنامه‌های آموزشی، هر جا موضوعاتی مانند کار خوب، سرعت عمل، به تأخیر نینداختن، یا انجام به موقع یک کار مطرح باشد، چه در محتوای کتاب‌های درسی، چه در فعالیت‌های کلاس و ارتباط ما با دانش‌آموزان، همانجا بستر مناسبی برای انتقال پیام سوره مبارکه ناس است. مثلا همین به موقع انجام دادن تکالیف در مدرسه […]

سوره ناس و درس قرآن پایه اول

در برنامه‌های آموزشی، هر جا موضوعاتی مانند کار خوب، سرعت عمل، به تأخیر نینداختن، یا انجام به موقع یک کار مطرح باشد، چه در محتوای کتاب‌های درسی، چه در فعالیت‌های کلاس و ارتباط ما با دانش‌آموزان، همانجا بستر مناسبی برای انتقال پیام سوره مبارکه ناس است. مثلا همین به موقع انجام دادن تکالیف در مدرسه […]