ابرازهای شاد

یکی از محورهای اصلی در این سوره و پایه رسیدن دانش آموزان به نقطه ای است که بتوانند در فضایی شاد و بانشاط، احوالات خود را ابراز کنند. معلم محترم می تواند ضمن انجام این فعالیت با دانش آموزان در رابطه با انواع ابراز گفتگو کرده و به طور عملی با هم چند مدل را […]