سوره حمد و درس ریاضی پایه اول

برای دستیابی بهتر به اهداف هر سوره و کمک به رشد دانش‌آموزان، خیلی خوب است که از ظرفیت کتاب‌های درسی استفاده کنیم. هدف از این کار، جاری شدن سوره‌ها در همه لحظات دانش‌آموزان است به طوری که بچه‌ها کاربرد قرآن را در هر موقعیتی ببینند و قرآن صرفا محدود به زنگ قرآن یا زنگ «فهم […]

سوره حمد و درس علوم پایه اول

برای دستیابی بهتر به اهداف هر سوره و کمک به رشد دانش‌آموزان، خیلی خوب است که از ظرفیت کتاب‌های درسی استفاده کنیم. هدف از این کار، جاری شدن سوره‌ها در همه لحظات دانش‌آموزان است به طوری که بچه‌ها کاربرد قرآن را در هر موقعیتی ببینند و قرآن صرفا محدود به زنگ قرآن یا زنگ «فهم […]

سوره حمد و درس فارسی پایه اول

برای دستیابی بهتر به اهداف هر سوره و کمک به رشد دانش‌آموزان، خیلی خوب است که از ظرفیت کتاب‌های درسی استفاده کنیم. هدف از این کار، جاری شدن سوره‌ها در همه لحظات دانش‌آموزان است به طوری که بچه‌ها کاربرد قرآن را در هر موقعیتی ببینند و قرآن صرفا محدود به زنگ قرآن یا زنگ «فهم […]

سوره حمد و درس قرآن پایه اول

برای دستیابی بهتر به اهداف هر سوره و کمک به رشد دانش‌آموزان، خیلی خوب است که از ظرفیت کتاب‌های درسی استفاده کنیم. هدف از این کار، جاری شدن سوره‌ها در همه لحظات دانش‌آموزان است به طوری که بچه‌ها کاربرد قرآن را در هر موقعیتی ببینند و قرآن صرفا محدود به زنگ قرآن یا زنگ «فهم […]