یکسال در ۴۰ ثانیه

ساعات و ماه ها به سرعت در حال گذر است و انسان باید با ارزیابی کارهای خود از این فرصت ها بهترین استفاده را بکند. داشتن ارزیابی نسبت به کارهایی که در طول روز داشته ایم از محورهای تربیتی سوره مبارکه انشقاق است.