گل خشک و گل شاداب

یک شاخه گل خشک و یک شاخه گل سرزنده و خوشبو با خود به کلاس می بریم. از دانش آموزان می خواهیم بعد از لمس کردن و بوییدن گل ها راجع به تفاوت شان صحبت کنند. داشته های گل شاداب را با کمک بچه ها روی تخته می نویسیم. در پایان از دانش آموزان می خواهیم نقاشی با موضوع گل بکشند یا کاردستی یک گل را درست کنند. سپس در هر کدام از گلبرگ ها یکی از داشته های حیاتی و مهم خود را بنویسید.