گل بدون نور

در اولین جلسه تدریس سوره عصر، دو نمونه از یک گیاه آفتاب دوست را به کلاس می‌آوریم. یکی را در جای تاریکی از کلاس و دیگری را در معرض نور مناسب قرار می‌دهیم. در جلسه پایانی که همراه سوره عصر هستیم، توجه دانش‌آموزان را به اثر مهم نور خورشید بر حیات گیاهمان و تفاوت این دو گیاه جلب می‌کنیم.