کیت بال

این پویانمایی درمورد گربه ای است که تنها زندگی می کند. روزی یک سگ بزرگ به محل زندگی او می آید. گربه از او می ترسد و در مقابلش حالت تهاجمی دارد. اما سگ به او محبت می کند. کم کم با رفتارهای خوب سگ، گربه هم نرم می شود و رویه خود را عوض می کند. درنهایت دوست شدن آنها با هم، موجب فراهم شدن شرایط یک زندگی بهتر برایشان می گردد. یعنی ذره ذره رفتارهای خوب و عکس العمل های درست آن سگ، نحوه ارتباط را عوض کرد و درنهایت آنها را به سمت یک زندگی بهتر و زیباتر سوق داد. بنابراین، می توان از این پویانمایی جهت آموزش سوره زلزال در کلاس استفاده کرد؛ چرا که سوره زلزال مفهوم اثرگذاری ذره ذره کار خوب و یا ذره ذره کار بد را منتقل می نماید.