کلیپ سوره فلق

با توجه به اینکه سوره مبارکه فلق در ارتباط با وجود مشکلات و طبیعی بودن آن ها در زندگی است می توانیم از این نماهنگ برای آموزش سوره مبارکه فلق به دانش آموزان استفاده می کنیم. ربات در این نماهنگ به نمایش گذاشته شده  در هر مرحله با مسُله ای مواجه می شود که سازنده نماهنگ آن مسُله را حل می کند.