کلیپ سوره بلد

با توجه به اینکه سوره مبارکه بلد راجب طبیعی بودن سختی ها و انجام کارهای سخت به واسطه برنامه ریزی و مرحله دار کردن آن ها است می توانیم از این نماهنگ جهت آموزش سوره بلد استفاده کنیم زیرا در این نماهنگ کار در هر مرحله سخت تر می شود که با وجود این سختی با داشتن یک برنامه مشخص برای ادامه مسیر این کارهای سخت پیش می رود و به نتیجه می رسد.