در کلیپ کفش های من موضوع خالص بودن ارتباط با دیگران به خوبی به نمایش گذاشته شده است. در این کلیپ پسرک فقیر با اینکه خود نیازمند به کفش است اما خالصانه برای رفع نیاز پسرک ثروتمند تلاش می کند و در نهایت پسرک ثروتمند با دیدن این خلوص کفش های خود را به او هدیه می دهد.

از اهداف مهم تربیتی سوره ماعون ارتباط با دیگران و خالص بودن این ارتباط است و همچنین ارتباط با خدا به طور طبیعی در این سوره مطرح است. در این سوره داشتن ها و نداشتن ها باید بهانه ای برای ارتباط گیری شود و انفاق از روی وظیفه مورد توجه قرار گیرد نه انفاق ریایی و یا با اجبار و اکراه. و همچنین فهم این موضوع که خداوند نعمت ها را بین بندگان تقسیم کرده است، در نتیجه هر فردی چیزی دارد که دیگری آن را ندارد و در نتیجه همه به هم نیازمند هستند. و پیدا شدن حس برادری و برابری و کمک به همدیگر و از بین رفتن فاصله ها