کفش من

در این کلیپ پسربچه ای را می بینیم که با مقایسه شرایط خود با پسربچه ای که کفشهای نو دارد دوست دارد به جای او باشد. اما هنگامی که تصور او به واقعیت تبدیل میشود متوجه میشود که پسرک روی ویلچر نشسته و از داشتن نعمت پا بی بهره است. در این کلیپ به تعادل داشتن در هر دو حالت اشاره شده. یکی دیگر از اهداف تربیتی سوره مبارکه فجر، تعادل داشتن در نعمتها و از دست دادن نعمت است.