کش و لیوان

تعدادی لیوان یکبار مصرف، کش های دایره‌ای با قطری کمتر از قطر لیوان ها و چهار تکه نخ پنجاه سانتی متری آماده می‌کنیم؛ یک سر نخ ها را به دور حلقه کش گره می‌زنیم. کلمه عادیات را در اندازه‌ی ‌بزرگ روی یک مقوا یا کف حیاط مدرسه می‌نویسیم. سپس دانش‌آموزان را به گروه های دو نفره تقسیم کرده و به هر گروه یک حرف از کلمه را اختصاص می‌دهیم. و سر آزاد نخ ها را  دو دانش‌آموز می‌گیرند. سپس هماهنگ و همزمان نخ ها را می‌کشند تا حلقه کشی از لیوان عبور کرده و لیوان را بلند می‌کنند. دانش‌آموزان باید با نخ هایی که در دست دارند لیوان ها را برداشته و حرف مربوط به گروه خود را با لیوان بپوشانند. خوب است با توجه به توان کلاسمان محدودیت زمانی در نظر بگیریم. در نهایت دانش‌آموزان را بخاطر هماهنگی و سرعت عمل در بازی تشویق می‌کنیم.