کارگاه آشنایی با طرح فهم قرآن در دبستان و شیوه های اجرای آن ، یکشنبه ۲۵ شهریور در مدرسه دانشجویی قرآن و عترت علیهم السلام برگزار شد.

در ابتدای این کارگاه که با حضور جمعی از معلمان پایه های دبستان و دبیرستان برگزار شد، استاد دژبخش با محوریت چرخه ساختار وجودی انسان، اقتضائات دوره دوم و سوم رشد را بیان کرده و با توجه به آن،طرح فهم قرآن در دبستان و دبیرستان را ارائه فرمودند.
ایشان ضمن بیان اینکه محور دوره دوم رشد «خیر گزینی» و محور دوره سوم رشد «حسن گزینی» است، افزودند: طرح فهم قرآن در دبستان و دبیرستان ضمن افزایش انس و پیوند دانش آموزان با سوره های قرآن و مفاهیم آن ها، در مقطع دبستان، خیرگزینی و در مقطع دبیرستان، حسن گزینی را به ثمر خواهد نشاند.
سپس آقای رضازاده توضیحاتی را در معرفی طرح فهم قرآن و اهمیت جذاب سازی و خوشایند سازی کلاس قرآن برای دانش آموزان فرمودند.
این کارگاه با طرح سوالات معلمان و پاسخگویی آقای دژبخش به آن ها به پایان رسید.