کاردستی فصل ها

دانش‌آموزان را به چهار گروه تقسیم می‌کنیم، هر گروه را به یک فصل از سال اختصاص می­ دهیم. ابزارهایی در اختیار آنها قرار می‌دهیم تا کلاژ یا کاردستی مرتبط با آن فصل را درست کنند. از آنها می­ خواهیم ضمن توضیح در مورد کاردستی ­شان، درباره نقش خورشید و زمین در ایجاد فصل­ های مختلف نیز صحبت کنند.