همواره یکی از دغدغه های معلمان و مربیان محترم این بوده است که آیا سوره هایی که داخل کتاب ها آمده است را فقط برای همان پایه می توان تدریس کرد؟

پاسخ خیر است.

در این فیلم استاد چیت چیان، به عنوان نمونه، نحوه ی چگونگی ارائه سوره مبارکه شمس را برای پایه های مختلف،بیان می کنند.