پیپر

در انیمیشن پیپر، ماجرای پرنده کوچکی به تصویر کشیده شده که به دنبال غذا می رود اما به مشکل برمی خورد. در این میان خرچنگی وارد داستان می شود که با یک اشاره کوچک و یک حرکت، مشکل پرنده را حل می کند و راه پیدا کردن غذا را برایش هموار می نماید. می توان از این حرکت خرچنگ کوچولوی داستان برای فهم غرض سوره مبارکه زلزال استفاده کرد. غرض این سوره، نشان دادن تاثیر ذره ذره خوبی ها و ذره ذره بدی هاست؛ ذره ای کار خوب، مهم است و ذره ای کار بد نیز مهم است. خرچنگ در این داستان فقط یک اشاره کرد تا مشکل پرنده را حل کند و سبب شد به شکل کامل مشکل برطرف شود و مسیر غذا پیدا کردن پرنده هموار شود.