پیشنهاد نمایش

در نقش کودکی که مدام خوراکی‌ها و وسایلش را با دوستانش مقایسه می‌کند، به بچه‌ها نشان می‌دهیم، که این فرد به دلیل مقایسه‌های اشتباه همیشه ناراحت است. سپس یک نفر دیگر را نشان می‌دهیم که در کارهای خوب خود را با بقیه مقایسه می‌کند و سعی می‌کند کارهای خوب بیشتری داشته باشد و به همین دلیل همیشه خوشحال است.