پیشنهادی برای شروع

1 .پیشنهادی برای شروع

برای شروع سوره مبارکه حمد راه های متنوع و خوبی را می توانیم به سلیقه خود در نظر بگیریم؛ مثال اینکه با تصویر دسته گلی زیبا کالس را آغاز کنیم که بچه ها زیبایی گلها را ببینند و با نحوه ابرازهای ما به صورت متنی و صوتی نسبت به این گلها، توجهشان بیشتر به آن جلب شود و یاد بگیرند می توان زیبایی ها را تحسین کرد؛ یا می توانیم بخواهیم قبل از شروع کالس در منزل شربتی طبیعی و خوش طعم تهیه کرده و همزمان بنوشیم و کالس را آغاز کنیم؛ می توانیم بخواهیم در همان آغاز کالس با زدن عطری مالیم به لباسهایشان یا فضای اتاق کالس را به صورت مجازی خوشبو کنیم. سپس ابراز معطر بودن و خوشبو بودن آن داشته باشیم وآموزش سوره مبارکه حمد را آغاز نماییم. از بچه ها بخواهیم چشمان خود را ببندند و فقط سعی کنند بوی عطر را استشمام کنند؛ خوب است از آنها بخواهیم هر جلسه هنگام تدریس سوره مبارکه حمد، همواره فضای کالس مجازی خود را معطر به همان عطر کنند تا فضایی خاطرهانگیز نسبت به آن عطر و سوره حمد برایشان تداعی کند؛ همچنین داشتن انواع خوراکی های سالم مانند میوهو خوردن آن در تعامل تصویری آنالین و گفتن «به به» و «الحمدهلل» پس از میل کردن آن برای این بخش از کالس مناسب است. آنچه مهم است جلب نمودن توجه بچه ها به یک پدیده زیبا، خوشایند و موافق طبع پاک آنها و سپس دیدن ابراز داشتن ما نسبت به آن برای یادگیری دیدن زیبایی ها و ابراز زیبایی است.

2 .پیشنهادی برای شروع

کلیپی تهیه کنیم با تصاویر کودکی خود بچه ها و صوت سوره را روی آن قرار دهیم. در این صورت ابراز دارند و همچنین به واسطه دیدن مکرر تصاویر خودشان صوت سوره را چندین بار می شنوند و حفظ می شوند.