پرورش گیاه

می‌توانیم از دانش‌آموزان بخواهیم یک گلدان کوچک تهیه کنند تا هرکس دانه یا گیاهی بکارد و از آن مراقبت کند. بهتر است گیاهانی کاشته شود که نگهداری از آنها در توان بچه‌ها باشد. پتوس، دانه لوبیاو انواع گیاهان و بذرهایی که نیاز به مراقبت ویژه ندارد برای این کار مناسب است. القای رشد کردن با وجود سختی در این فعالیت اهمیت دارد. در این فعالیت می‌توانیم جوانه زدن هسته خرما که از پوسته ای سخت جوانه می‌زند را به آنها نشان دهیم.