پرندگان

این پویانمایی ماجرای دسته ای از پرندگان است که نمی خواهند با یک پرنده دیگر ارتباط برقرار کنند و با شیوه های نادرستی با او برخورد می کنند؛ نگاه بدی به او دارند؛ تمسخر می کنند؛ ادای او را در می آورند و در همه این لحظات، تک پرنده قصه با آنها مهربان است و می خواهد با بقیه دوست شود. در نهایت طی یک اتفاق، همه پرندگان نتیجه عیبجویی و ایرادگیری خود را می بینند.‌
این پویانمایی می تواند در درس سوره مبارکه همزه به نمایش درآید؛ زیرا این سوره در ارتباط با ایراد نگرفتن از دیگران و درست رفتار کردن در مقابل افراد است.