هدف کلی در مقطع ابتدایی، رسیدن دانش‌آموزان به سطح خیرگزینی است. خیرگزینی یعنی برگزیدن بهترین حالت از بین چند گزینه بر اساس معیارهای الهی؛ و آنگاه عمل به گزینه انتخاب شده. برای رسیدن به سطح خیرگزینی می‌توان سه مرحله در نظر گرفت. مرحله اول: تفصیل دادن، یعنی در نظر گرفتن منظرها یا حالت‌های مختلف برای یک چیز. مرحله دوم: ترجیح بهترین حالت با رجوع به معیارهای حقیقی مناسب. و مرحله سوم: میل و رغبت و اراده برای انجام حالت ترجیح داده شده و عملی کردن آن. این سه مرحله در همه پایه‌ها پیگیری می‌شوند، اما تمرکز روی هر مرحله، به ترتیب در پایه‌های اول تا ششم تغییر می‌کند. در پایه چهارم، تمرکز روی مرحله دوم و فعال کردن قوه ترجیح است. هدف این پایه، آموزش معیارها و معیارسازی برای دانش‌آموزان است تا بتوانند بر اساس اتکای به معیارها، تصمیم‌گیری و ترجیح داشته باشند. به این ترتیب «پذیرش حقیقت» ـ که نقطه مقابلِ سرکشی است ـ در ایشان شکوفا می‌شود، نسبت به قوانین و واقعیت‌های زندگی پذیرش پیدا می‌کنند و برنامه‌ریزی برایشان مهم می‌شود. به همین دلیل، محور آموزش در این پایه، برنامه‌ریزی است. دانش‌آموز در پایه چهارم می‌آموزد که با اولویت دادن به کارها، برنامه‌ریزی درستی داشته باشد. در این پایه، 60 درصد زمان کلاس به آموزش سوره، گفتگو درباره آن و حفظ؛ و 40 درصد کلاس به بازی و فعالیت‌های متناسب با سن دانش‌آموزان اختصاص دارد.

کتاب «کشف اولویت‌ها»، جلد چهارم از مجموعه شش جلدی فهم قرآن دبستان است که با هدف «آموزش قرآن همراه با آموزش اولویت‌بندی در برنامه‌ها» در اختیار معلم پایه چهارم قرار می‌گیرد. در بخش فاتحه این کتاب، مختصری از ویژگی‌های دوره دوم رشد ـ که تقریباً با سن دانش‌آموزان دبستانی منطبق است ـ و خصوصیات بچه‌ها در این دوره سنی بیان می‌شود و پس از ارائه دو جدول که هدف تربیتی و سوره‌های ارائه شده در هریک از پایه‌های دبستان را نشان می‌دهد، اهداف تربیتی پایه چهارم دبستان برای معلم محترم توضیح داده می‌شود. در این کتاب، 6 سوره برای طول سال تحصیلی و یک سوره برای تابستان در نظر گرفته شده است. این سوره‌ها با سوره بلد ـ که دانش‌آموزان در قالب فعالیت تابستانی با آن آشنا شده‌اند ـ شروع می‌شود و تا سوره بروج ادامه پیدا می‌کند. هر فصل کتاب به یکی از این سوره‌ها اختصاص یافته که در قالب آن علاوه بر بیان چگونگی ارائه آن سوره برای دانش‌آموزان، معلم محترم را نیز تا حدودی با نکات تفسیری سوره مبارکه آشنا می‌کند. ضمناً نمونه‌هایی از چگونگی تدریس سوره در کلاس و نمونه‌هایی از انواع فعالیت کلاسی متناسب با تدریس سوره را ارائه می‌دهد. فصل آخر به طراحی فعالیت تابستانی بر اساس سوره مبارکه انشقاق اختصاص یافته است.

سوره فصل تابستان: