هدف کلی در مقطع ابتدایی، رسیدن دانش‌آموزان به سطح خیرگزینی است. خیرگزینی یعنی برگزیدن بهترین حالت از بین چند گزینه بر اساس معیارهای الهی؛ و آنگاه عمل به گزینه انتخاب شده. برای رسیدن به سطح خیرگزینی می‌توان سه مرحله در نظر گرفت. مرحله اول: تفصیل دادن، یعنی در نظر گرفتن منظرها یا حالت‌های مختلف برای یک چیز. مرحله دوم: ترجیح بهترین حالت با رجوع به معیارهای حقیقی مناسب. و مرحله سوم: میل و رغبت و اراده برای انجام حالت ترجیح داده شده و عملی کردن آن. این سه مرحله در همه پایه‌ها پیگیری می‌شوند، اما تمرکز روی هر مرحله، به ترتیب در پایه‌های اول تا ششم تغییر می‌کند. پس از دو مرحله اول که مربوط به شناخت خیر است، در پایه‌های پنجم و ششم، تمرکز روی مرحله سوم یعنی فعال کردن اراده و عملی کردن خیر است. هدف پایه پنجم ایجاد میل و رغبت در دانش‌آموزان برای انجام کارهای خوبی است که با معیارهای درست ترجیح داده‌اند. رغبت به خوبی با انجام دادن مکرر کارهای خوب حاصل می‌شود. برای این منظور لازم است انجام کارهای خوب را برای دانش‌آموزان ساده کنیم. عمل به آنچه خودِ فرد آن را خوب می‌داند و طفره نرفتن از آن با توجیه، یکی از مقاصد مهم این پایه است. در این پایه 70 درصد زمان کلاس به آموزش تدبر و گفتگو درباره سوره و حفظ آن؛ و زمان باقیمانده، به بازی و فعالیت‌های مرتبط با سوره اختصاص می‌یابد.

کتاب «میل به خوبی‌ها»، جلد پنجم از مجموعه شش جلدی فهم قرآن دبستان است که با هدف «آموزش قرآن همراه با ساده کردن انجام کارهای خوب» در اختیار معلم پایه پنجم قرار می‌گیرد. در بخش فاتحه این کتاب، مختصری از ویژگی‌های دوره دوم رشد ـ که تقریباً با سن دانش‌آموزان دبستانی منطبق است ـ و خصوصیات بچه‌ها در این دوره سنی بیان می‌شود و پس از ارائه دو جدول که هدف تربیتی و سوره‌های ارائه شده در هریک از پایه‌های دبستان را نشان می‌دهد، اهداف تربیتی پایه پنجم دبستان برای معلم محترم توضیح داده می‌شود. در این کتاب، 3 سوره برای طول سال تحصیلی و یک سوره برای تابستان در نظر گرفته شده است. اولین سوره، سوره انشقاق است ـ که دانش‌آموزان در قالب فعالیت تابستانی با آن آشنا شده‌اند ـ و سپس سوره‌های مطففین و انفطار. هر فصل کتاب به یکی از این سوره‌ها اختصاص یافته که در قالب آن علاوه بر بیان چگونگی ارائه آن سوره برای دانش‌آموزان، معلم محترم را نیز تا حدودی با نکات تفسیری سوره مبارکه آشنا می‌کند. ضمناً نمونه‌هایی از چگونگی تدریس سوره در کلاس و نمونه‌هایی از انواع فعالیت کلاسی متناسب با تدریس سوره را ارائه می‌دهد. فصل آخر به طراحی فعالیت تابستانی بر اساس سوره مبارکه تکویر اختصاص یافته است.

سوره فصل تابستان: