اگر میخواهید فهم قرآن را در مدرسه یا محیطی که دانش آموزان همسن هستند اجرا کنید، میتوانید متناسب با پایه آنها از این محتوا برای اجرا استفاده کنید.

خیرگزینی-3-768x370