هدف کلی در مقطع ابتدایی، رسیدن دانش‌آموزان به سطح خیرگزینی است. خیرگزینی یعنی برگزیدن بهترین حالت از بین چند گزینه براساس معیارهای الهی؛ و آنگاه عمل به گزینه انتخاب شده. برای رسیدن به سطح خیرگزینی می‌توان سه مرحله در نظر گرفت. مرحله اول: تفصیل دادن، یعنی در نظر گرفتن منظرها یا حالت‌های مختلف برای یک چیز. مرحله دوم: ترجیح بهترین حالت با رجوع به معیارهای حقیقی مناسب. و مرحله سوم: میل و رغبت و اراده برای انجام حالت ترجیح داده شده و عملی کردن آن. این سه مرحله در همه پایه‌ها پیگیری می‌شوند، اما تمرکز روی هر مرحله، به ترتیب در پایه‌های اول تا ششم تغییر می‌کند. در پایه‌های اول تا سوم، تمرکز روی مرحله اول و فعال کردن تفصیل در دانش‌آموزان است. محور آموزش در پایه اول، تقویت قوه شنوایی به عنوان ورودی؛ و فعال کردن ابرازهای پرنشاط به عنوان خروجی است. در واقع در این پایه، تفصیل دانش‌آموزان به واسطه تنوع دادن به ابرازهای آنها فعال می‌شود. به این صورت که با مواجه کردن دانش‌آموزان با انواع شنیدن در فضایی شاد و در قالب بازی‌های گروهی و به برکت سوره‌های قرآن، توان تنوع‌بخشی به ابرازها و شادی کردن‌ها در ایشان شکوفا می‌شود. در این پایه تنها 20 درصد از زمان کلاس مستقیماً به قرائت و حفظ سوره‌ها و بیان مطالب آنها اختصاص دارد و ما بقی زمان کلاس صرف بازی و فعالیت‌های نشاط‌انگیز مرتبط با سوره‌ها می‌گردد.

کتاب «شادی و نشاط»، جلد اول از مجموعه شش جلدی فهم قرآن دبستان است که با هدف «آموزش قرآن همراه با فعال کردن انواع ابراز نشاط» در اختیار معلم پایه اول قرار می‌گیرد. در بخش فاتحه این کتاب، مختصری از ویژگی‌های دوره دوم رشد ـ که تقریباً با سن دانش‌آموزان دبستانی منطبق است ـ و خصوصیات بچه‌ها در این دوره سنی بیان می‌شود و پس از ارائه دو جدول که هدف تربیتی و سوره‌های ارائه شده در هریک از پایه‌های دبستان را نشان می‌دهد، اهداف تربیتی پایه اول دبستان برای معلم محترم توضیح داده می‌شود. در این کتاب، 9 سوره برای طول سال تحصیلی و دو سوره برای تابستان در نظر گرفته شده که با سوره مبارکه حمد شروع می‌شود و سپس از آخر قرآن کریم با سوره ناس ادامه پیدا می‌کند و تا سوره ماعون را شامل می‌شود. هر فصل کتاب به یکی از این سوره‌ها اختصاص یافته که در قالب آن علاوه بر بیان چگونگی ارائه آن سوره برای دانش‌آموزان، معلم محترم را نیز تا حدودی با نکات تفسیری سوره مبارکه آشنا می‌کند. ضمناً نمونه‌هایی از چگونگی تدریس سوره در کلاس و نمونه‌هایی از انواع فعالیت کلاسی متناسب با تدریس سوره را ارائه می‌دهد. فصل آخر به طراحی فعالیت تابستانی بر اساس سوره‌های مبارکه فیل و قریش اختصاص یافته است.

سوره فصل تابستان: