ویژگی‌های شب

این کلیپ باعث می شود با دیدن دوباره شب و روز در اوقات مختلف توجه بیشتری به شب و روز و ویژگی هایش داشته باشیم. یکی از محورهای تربیتی سوره لیل توجه به کارکرد شب و روز و سیر آنها و ویژگی های آنها است تا دیگر از روی عادت به آنها نگاه نکنیم.