ویژگی های شب و روز

این کلیپ سعی دارد با نشان دادن سیر شب و روز و توجه دادن به اوقات مختلف شبانه روز موجب شناخت بیشتر شب و روز برای ما شود تا بتوانیم فعالیتهای متناسب با آن را انتخاب کنیم.
یکی از اهداف تربیتی سوره لیل شناخت سبک زندگی مومنانه و شناخت فعالیتهای شبانه و روزانه و استفاده بینه از اوقات شب و روز است.