ویژگی های شب و روز

این کلیپ با نشان دادن شب و روز و سیرو مراحل شبی که صبح می شود سعی دارد تا نگاه و توجه ما را به پدیده های طبیعی مثل شب و روز و خورشید و ماه و آسمان و.. جلب کند و آنها را از حالت عادی و روزمره خارج کند تا زمینه استفاده درست ازآنها را برای ما فراهم کند. این کلیپ سعی دارد توجه ما به نعمتهای بزرگی که اطرافمان هستند و برای ما عادی شده اند و به آنها عادت کرده ایم را تغییر دهد.یکی از اهداف تربیتی سوره شمس توجه به مولفه های طبیعی و عادی نشدن آنها است پس لازم است این آیات و نعمتها را تفصیلی ببینیم.