هواپیما بازی

با کارتن یک هواپیما بسازیم به گونه‌ای که بچه‌ها بتوانند در آن بنشینند و با آن حرکت کنند. هرکس که در آن نشست، حرکت کند و وسایل و اشیاء زیبایی را که در اطراف خود می‌بیند نام ببرد و نسبت به آنها ابراز داشته باشد. انگار که از آسمان به زمین نگاه می‌کند و نعمت‌های زیبایی را که از بالا می‌بیند نام ببرد.